Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
Để nộp được hồ sơ Doanh nghiệp cần sử dụng USB ký số hoặc Sim ký số để đăng ký tài khoản Tại đây
Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến
01
Người sử dụng lao động nộp hồ sơ
02
Cơ quan BHXH xác nhận
03
UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ
04
UBND cấp tỉnh phê duyệt hồ sơ
Đối tượng hỗ trợ

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Cơ quan BHXH: 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được danh sách;
- UBND cấp huyện: 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ;
- UBND cấp tỉnh: 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm, UBND cấp quận/huyện
Nộp trực tuyến 06 ngày làm việc

Sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

Trình tự thực hiện

a, Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc địa điểm sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc địa điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có người lao động đề nghị hỗ trợ

b, Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội và có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) Mẫu số 01 Bản chính: 1 - Bản sao : 0
Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương Mẫu số 01 A Bản chính: 0 - Bản sao : 1
Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác. Mẫu số 15 Bản chính: 0 - Bản sao : 1
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan BHXH
- UBND cấp huyện
- UBND cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3. Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.