HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Khuyến nghị: Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Chrome & Firefox
01
Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản cho đối tượng đăng ký gói hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19
02
Thực hiện dịch vụ công hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
03
Thực hiện dịch vụ công hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động