Dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19