Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Để nộp được hồ sơ doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động cần có USB ký số hoặc sim ký số để đăng ký tài khoản Tại đây
Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến
01
NSDLĐ nộp hồ sơ
02
BHXH xác nhận
03
UBND huyện thẩm định
04
UBND Tỉnh phê duyệt
05
Ngân hàng CSXH cho vay
Đối tượng hỗ trợ

Người sử dụng lao động bao gồm: doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, gặp khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Cơ quan BHXH: 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được danh sách;
- UBND cấp huyện: 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ;
- UBND cấp tỉnh: 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ;
- Ngân hàng CSXH: 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ vay vốn.
Nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm, UBND cấp quận/huyện
Nộp trực tuyến 09 ngày làm việc

Sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia

Trình tự thực hiện

a, Nộp hồ sơ

Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân)

b, Giải quyết hồ sơ

Xác nhận, phê duyệt đối tượng hưởng chính sách vay vốn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách người sử dụng lao động được vay vốn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách người sử dụng lao động được vay vốn, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xử lý hồ sơ vay vốn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đề nghị xác nhận, phê duyệt đối tượng hưởng chính sách vay vốn (theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg)
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị xác nhận Mẫu số 11 Bản chính: 1 - Bản sao : 0

Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài)

Bản chính: 0 - Bản sao : 1

Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập theo mẫu

Mẫu số 12 Bản chính: 1 - Bản sao : 0

Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập có xác nhận của tổ chức công đoàn (nếu có)

Mẫu số 12A Bản chính: 1 - Bản sao : 0

Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

Mẫu số 15 Bản chính: 0 - Bản sao : 1
Hồ sơ vay vốn (Theo Công văn 2129/HD-NHCS)
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu 01A/TLNV (đối với Doanh nghiệp/tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh) hoặc mẫu số 01B/TLNV (đối với cá nhân)

Mẫu số 01A/TLNV

Mẫu số 01B/TLNV

Bản chính: 1 - Bản sao : 0
Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng Bản chính: 0 - Bản sao : 1
Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bản chính: 0 - Bản sao : 1
Cơ quan thực hiện
-Cơ quan BHXH
-UBND cấp huyện
-UBND cấp tỉnh
-Ngân hàng chính sách xã hội
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

2. Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.